Reklamace


Reklamační řád společnosti PROGRESS sportswear 

 

       1. Všeobecná ustanovení 

1.1 Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

1.2 „Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost se sídlem:

Obchodní společnost: PROGRESS sportswear, s.r.o.

se sídlem: Pražská 483, Písek 397 01, Česká republika

IČ: 26070944, DIČ: CZ 26070944

Společnost zapsána v OR vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 12069

1.3 „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

1.4 Provozovna – expediční sklad se nachází na adrese Pražská 326/53 – budova skladu, 397 01 Písek (dále jen "provozovna“. Firemní prodejna prodávajícího se nachází na adrese Velké náměstí 119, 397 01 Písek (dále jen "firemní prodejna").

1.5 „Reklamací“ se rozumí zjištění vady zboží a jeho následné vrácení prodávajícímu na adresu:

PROGRESS Sportswear, s.r.o.
budova skladu
Pražská 326/53
397 01 Písek
Česká republika

Na tuto adresu kupující odešle reklamované zboží bez zbytečného odkladu.

Pro vrácení zboží doporučujeme využít běžné přepravní společnosti, např. PPL, DPD nebo ČP. Pokud přepravce není schopen doručit zásilku v průběhu běžné pracovní doby (Po - Pá 7:30 - 15:30), nejsme schopni garantovat její převzetí. (Týká se především Zásilkovny a WEDO.)

 Při úhradě nákladů bude postupováno dle Obchodních podmínek.

Reklamované zboží musí být opatřeno alespoň jednoduchým popisem a označením vady. Pro tyto účely nejlépe slouží náš Reklamační formulář.

1.6 Prodávající nepřevezme zásilku od kupujícího odeslanou na dobírku.

 

       2. Rozsah odpovědnosti za vady

2.1 Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

2.2 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

a)pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu
b)pokud si kupující vadu sám způsobil
c) pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění
d) při neodborné manipulaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
e) při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
f) při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce

 

       3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

3.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců.

3.2 Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3 Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

 

       4. Nároky z odpovědnosti za vady

4.1 Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

4.2 Kupující má zejména právo:

a)na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
b)na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci
c) na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
d) na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci
e) na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

4.3 Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

       5. Převzetí zboží

5.1 Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

5.2 Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 382 222 221, nebo e-mailem na reklamace@progress-cz.cz

 

       6 Způsob reklamace a jejího vyřízení

6.1 Reklamace se vyřizují přímo v provozovně firmy – expedičním skladu. Informace k příslušné reklamaci Vám budou sděleny na telefonním čísle +420 774 330 062, nebo e-mailu reklamace@progress-cz.cz.

6.2 Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem.

6.3 Kupující reklamované zboží zašle v úplném stavu, včetně obalů (pokud to lze).

6.4 Z hygienických důvodů je reklamované zboží přijímáno pouze tehdy, bude-li řádně vyčištěno a vypráno.

6.5. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

6.6. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

 

       7. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.